Linková doprava

Nově jsme zahájili linkovou dopravu. Vydejte se s námi třeba na Lipno nebo do Českých Budějovic. Vše pohodlně a bez starostí. Cestujte s námi linkovou autobusovou dopravou luxusními dálkovými autobusy Mercedes Benz. Linková doprava plná pohodlí a luxusu. Těšíme se na Vás :-)

Rezervace jízdenky »
image01

Přeprava osob

Přeprava osob je naši hlavní činností. Zajišťujeme autobusové zájezdy, transfery, okružní jízdy, výlety pro cestovní kanceláře, firmy, školy i soukromé osoby. Dbáme na to, aby i přeprava osob měla svou kulturu a snažíme se o maximální spokojenost našich zákazníků.

Poptat dostupnost »
image01

Spolehlivě a komfortně

Zájezdovou dopravu zajišťujeme luxusními klimatizovanými autobusy značky Mercedes Benz. Nejčastěji pro cestovní kanceláře, pořádající různé zájezdy, výlety a akce. Zájezdová doprava zahrnuje jak zahraniční, tak i tuzemské cesty.

Poptat dostupnost »
image01

Splňujeme emisní normy

Náše autobusy splňují emisní normy pro vjezd do center evropských měst. Jízda autobusem už nemusí být zdlouhavá a nepříjemná záležitost, ale levnější a pohodlnější alternativa dopravy osobním automobilem.

Poptat dostupnost »
image01

Autobusová doprava Pardubice

Přepravní podmínky pro použití nepravidelné mezinárodní a vnitrostátní dopravy

Cestující v mikrobusech a autobusech zajištěných firmou SKRIPT s.r.o. se přepravují za smluvní ceny podle platného ceníku společnosti SKRIPT s.r.o., cenu objednané dopravy je objednavatel povinen zaplatit platbou na účet dopravce, bankovním převodem, nebo hotově v kanceláři. Smluvní cena je splatná dle vystavené faktury, nejpozději do 14 dní od jejího vystavení. Může být vyžadována záloha (po předchozí domluvě), před začátkem smluvené dopravy.
Děti mladší 6 let až do dovršení 15 let se přepravují většinou v doprovodu dospělých osob (rodič, příbuzný, pedagog atp.)
Pokud jde o samotnou povinnost použít bezpečnostní pás, platí v autobusech stejná úprava jako v jakémkoli jiném vozidle. To znamená, že přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tato povinnost neplatí pro osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení; lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe (viz § 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 ZoSP).
Jako zavazadlo má cestující právo vzít sebou věci a živá zvířata, které lze bez obtíží a rychle naložit a umístit ve vozidle na místo k tomuto účelu určené (nákladový prostor vozidla), nebo na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující, nejvýše však 1 zavazadlo o celkové hmotnosti do 20 kg a za předpokladu, že neohrožuje bezpečnost přepravy a není ostatním cestujícím na obtíž. Zajišťování bezpečné manipulace se zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jako zavazadlo lze přepravovat, pokud to obsazení autobusu, minibusu a mikrobusu a jeho technické provedení dovoluje. Přepravujeme i dětské kočárky, invalidní vozíky, lyže a snowbordy, kola, pouze ale po předchozí domluvě s dispečinkem společnosti. Ve vozidle se smí přepravovat jeden pes, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Dopravce může povolit přepravu dalších zvířat, pokud to umožňují provozní poměry ve vozidle, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných chránkách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Řidič vozidla nebo pověřená osoba je oprávněna nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy ostatních cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla. Přeprava zavazadel a věcí je bezplatná. Cestující je povinnen si vlastní zavazadlo ohlídat vlastními silami. Dopravce v případě ztráty a nebo jeho poškození za zavazadla nezodpovídá.
Cestující je povinen dbát pokynů řidiče vozidla nebo pověřené osoby, které směřují k nazajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Cestující jsou povinni zachovávat opatrnost přiměřenou povaze provozu, uposlechnout vždy pokynů řidičů, nebo pokynů uvedených jiným způsobem. Cestující se musí zdržet všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy, pořádek ve vozidle nebo působit škodu cestujícím. Zejména není cestujícím dovoleno mluvit na řidiče za jízdy; kouřit ve vozidle; vyhazovat předměty z vozidla nebo je nechávat vyčnívat ven; vyklánět se nebo vystupovat (nastupovat) za jízdy z (do) vozidla; chovat se hlučně, provozovat hudbu a zpěv ve vozidle (též reprodukovanou hudbu a řeč); znečišťovat nebo poškozovat vozidlo, vstupovat do vozidla na kolečkových bruslích, přezkáčích, se zmrzlinou nebo jídlem, s nevhodně zabezpečenými nápoji (nápoje v kelímcích). Cestující pro výstup i nástup musí použít dveře.
Cestující, který z hrubé nedbalosti, svévolně nebo opilosti znečistil nebo jinak poškodil vozidlo nebo jiné zařízení dopravce a cestující, který i přes opakované upozornění (popř. napomenutí) řidičem nebo pověřené osoby ruší klidnou a bezpečnou přepravu cestujících, ohrožuje svým jednáním bezpečnost a plynulost přepravy nebo jinak obtěžuje cestující bude z přepravy bez náhrady vyloučen a musí neprodleně opustit vozidlo.
Cestující je také je povinen zaplatit přirážku a nahradit vzniklou škodu. Za zaplacení přirážky obdrží cestující příslušný doklad. Přirážka, kterou dopravce stanovil za nedodržení výše uvedených přepravních podmínek, činí 2.000,– Kč s tím, že: při úhradě přirážky ihned ve vozidle se tato částka snižuje na 1000,– Kč. Při vymáhání soudní cestou se stanovená přirážka 2.000,– Kč nemění a dopravce si tak vyhrazuje nárok též na úhradu dalších nákladů, spojených s vymáháním dluhu.
Uvedené Smluvní přepravní podmínky firmy SKRIPT s.r.o. platí na všech přepravách minibusy a autobusy zprostředkovaných a provozovaných dopravcem firmy SKRIPT s.r.o., Dražkovice 200, 533 33 Pardubice 23, IČ: 25260502, DIČ: CZ25260502. Základní přepravní podmínky pro cestující v nepravidelné osobní vnitrostátní a mezinárodní dopravě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění zákona a vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.

Již jsme ujeli přes:

0

km

Přepravili jsme přes:

0

cestujících

Navštívili jsme přes:

0

destinací

Jsme registrováni k dani z obratu v Německu, Slovinsku, Rakousku, Polsku, Chorvatsku. Dále jsme registrováni pro vjezd autobusu do centrálního Londýna.

Všichni naši řidiči jsou profesionálové ve svém oboru, kteří se vyznají v evropských městech a ochotně vyhoví požadavkům klienta.

Naši řidiči jsou každoročně proškolováni dle zákona 247/2000 Sb. §46 odstavec 1,2.,a §48 odst.1-7